Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Šoltésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdoslavova 461/9, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD.
Sídlo správcu: Mladých budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0905883662, jaro.jakubco@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/240/2017 S1680
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/240/2017
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Jana Šoltésová, narodená 12.07.1971, trvale bytom Hviezdoslavova 461/9, 985 54 Lovinobaňa, týmto oznamuje, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený  v mBank S.A.,  číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137. 

Poučenie :

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Banskej Bystrici dňa 31.08.2017

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca