Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice
Kotakt na správcu : kaliska.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 31K/54/2016 S1743
Spisová značka súdneho spisu : 31K/54/2016
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k.: 31K/54/2016 - 108 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Bonk, nar. 16.08.1984, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom ma zároveň ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra 2016, v čiastke OV 248/2016.

JUDr. Tomáš Kališka, správca majetku úpadcu Milan Bonk, nar. 16.08.1984, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku veriteľa uplatnenú prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ

Por. č.

Poradie

Celková suma

Dátum doručenia

Slovenská konsolidačná, a.s., sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

1

iná pohľadávka

30,00 €

30.8.2017

Poučenie:

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

V Košiciach, dňa 31. augusta 2017

JUDr. Tomáš Kališka, správca