Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Baňasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Stropkov 091 01, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1988
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Okružná 18, 058 01 Poprad
Kotakt na správcu : m.reken@bankruptcy.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/36/2017 S1169
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/36/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: zrážky zo mzdy

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1 k celku