Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 170/2017
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 6.9.2017
 • Značka:
 • K025075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Spodniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Markušova 13, 04011 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.5.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu: Agátova 6, 07501 Trebišov
Kotakt na správcu : 0905666541, vladobesler@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/7/2017 S1516
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/7/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Vladimír Besler, správca vyhlasuje   1. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Jana Spodniaková, narodená : 26.5.1971, bytom: Markušova 13, 040 11 Košice a to:

 

 • LCD TV Panasonic TX-32LXD80F
 • Šijací stroj Toyota Jeans RS 200
 • Stolný PC
 • DVD/CD Player DVD-S58

 

Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľného majetku úpadcu sú povinní ponúknuť v 1. verejnom ponukovom kole minimálne 100 %  súpisovej hodnoty (vyvolávacej ceny), teda minimálne ponúknutá cena za súbor hnuteľných  vecí musí byť aspoň 180,- Eur (slovom stoosemdesiat EUR), inak sa na ponuku nebude prihliadať. Úpadca nie je platcom DPH. Záujemca o obhliadku sa môže dohodnúť s dlžníkom telefonicky na č. 0905 220 823.

 

Fotodokumentáciu súboru položiek hnuteľného majetku je možné pozrieť na adrese:

https://photos.google.com/album/AF1QipOznmCSHj-MQ4T-W4DpDsEzNzCKS0gFnIplWysg


Podmienky ponukového konania sú nasledovné:

 1. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponuka 21–32/7/2017“  v lehote do 25.9.2017 na adresu kancelárie správcu: Ing. Vladimír Besler - správca, Cukrovarská 26, P.O.Box 25, 075 01 Trebišov. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
 2. Náležitosti ponuky: označenie kupujúceho, identifikácia veci, ponúkaná kúpna cena, predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra,  u fyzických osôb sa priloží fotokópia občianskeho preukazu, doklad o zaplatení , číslo bankového účtu (IBAN) na ktoré je možné vrátiť kúpnu cenu v prípade neúspechu, telefonický kontakt príp.mailový kontakt.
 3. Doklad o zaplatení : Každý záujemca je povinný uhradiť minimálne vyvolávaciu cenu v prospech peňažného účtu správcu

IBAN: SK31 7500 0000 0040 0738 7066  vedeného v ČSOB, a.s.,

variabilný symbol: 21,

ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.

 1. Podmienky akceptácie ponuky: Doručenie záväznej ponuky záujemcu a poukázanie finančných prostriedkov najmenej vo výške vyvolávacej ceny na účet úpadcu v lehote na predkladanie ponúk. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu.
 2. Termín a miesto otvárania obálok: Obálky so zaslanou ponukou správca otvorí do      5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu.
 3. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, budú ním uhradené finančné prostriedky započítané na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uhradiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny v lehote 5 dní od doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej ceny. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v tejto lehote vráti neúspešným uchádzačom  zložené finančné prostriedky na bankový účet uvedený v predloženej ponuke.
 4. Zmluvná pokuta: V prípade, ak záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní  neuhradí doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ním ponúkanej kúpnej ceny.
 5. Úhrada nákladov: Všetky náklady spojené s prevzatím súboru hnuteľný vecí znáša v plnej výške kupujúci.