Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024899
Spisová značka: 26K/32/2012
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Valková, rod. Valková, nar. 14.12.1971, bytom Orlia 11, 040 01 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
Rozhodnutie: P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, paušálnu odmenu vo výške 165,97 EUR.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 28.8.2017
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : Gabriela Valková
IČO :
Adresa : Húskova 59, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Gabriela Valková
IČO :
Adresa : Orlia 11, Košice 04001 Slovenská republika
Názov : Gabriela Valková
IČO :
Adresa : Húskova 59, Košice 04001 Slovenská republika