Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Gatial
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Černyševského 46, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1945
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu: Krížna 38, 81107 Bratislava
Kotakt na správcu : 0903447704, ivahut@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 8K/14/2017 S1616
Spisová značka súdneho spisu : 8K/14/2017
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03. 05. 1945, trvale bytom: Černyševského 46, 851 01 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoKR) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16. 10. 2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Krížna č. 38, 811 07 Bratislava (2. poschodie) s nasledovným programom:  

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania

3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR

4. Voľba zástupcu veriteľov   

5. Záver

Pri prezentácii sú veritelia - fyzické osoby, prípadne fyzické osoby konajúce v mene veriteľov – právnických osôb, povinné predložiť správcovi svoj doklad totožnosti. Veritelia - právnické osoby sú zároveň povinné odovzdať správcovi aktuálny výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom sú zapísané, nie starší ako jeden (1) mesiac, pričom zahraničné osoby sú povinné odovzdať doklad preukazujúci ich existenciu, nie starší ako jeden (1) mesiac, úradne preložený do slovenského jazyka súdny prekladateľom. Zástupcovia veriteľov sú povinní pri prezentácii predložiť správcovi svoj doklad totožnosti a odovzdať správcovi plnomocenstvo, resp. poverenie s úradne osvedčenými podpismi osôb udeľujúcich plnomocenstvo, resp. poverenie, v prípade potreby opatrené apostille doložkou. 

V Bratislave dňa 01. 09. 2017

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu