Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024906
Spisová značka: 27K/11/2017
Druh: Rozhodnutie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra, Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MST Trade, s.r.o., so sídlom Lontov č. 13, IČO: 45643997, takto
Rozhodnutie: Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: MST Trade, s.r.o., so sídlom Lontov č. 13, IČO: 45643997.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2017
JUDr. Renáta Šišková,
Dlžník
Názov : MST Trade s.r.o.
IČO : 45643997
Adresa : 13 , Lontov 93575
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : MST Trade s.r.o.
IČO : 45643997
Adresa : 13 , Lontov 93575
Názov : Daňový úrad Nitra
IČO :
Adresa : Damborského 5, Nitra 94901 Slovenská republika