Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Marček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Senec 0, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1958
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Kotakt na správcu : 0908112512, prachova.silvia@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 6OdK/60/2017 S1819
Spisová značka súdneho spisu : 6OdK/60/2017
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka Ing. Jozef Marček, narodený 14.05.1958, trvale bytom Senec, 903 01 Senec, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur na účet SK26 8330 0000 0025 0080 5998  vedený vo Fio banka s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Marcek.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca