Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jastrabá 133, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1959
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu: Hlavná 36, 98101 Hnúšťa
Kotakt na správcu : 047/542 41 51, mario.keleti@pmxmail.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/105/2017 S 1241
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/105/2017
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Ján Lupták, nar. 01.07.1959, bytom Jastrabá 133, 967 01 Kremnica; obchodné meno Ján Lupták, so sídlom Jastrabá 133, 967 01 Kremnica, IČO: 43 117 163 týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 4OdK/55/2017, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: Sociálna poisťovňa  so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Celková prihlásená suma: 744,79 €

V Hnúšti, dňa 31.08.2017

JUDr. Mário Keleti, správca