Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I. TRAN., s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Predmierska 229, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31396402
Obchodné meno správcu: KP recovery, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Kotakt na správcu : mletavayova@kprecovery.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/10/2017/S 1568
Spisová značka súdneho spisu : 2K/10/2017
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu I. TRAN., s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Predmierska 229, 023 54 Turzovka, IČO: 31 396 402 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 19.10.2017 o 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,

3. Voľba veriteľského výboru,

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR,

5. Rôzne,

6. Záver.

 

Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.


V Žiline dňa 31.08.2017

KP recovery, k.s., správca