Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu: Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Kotakt na správcu : 0918086917
Spisová značka správcovského spisu : 1K 2/2016 S 1184
Spisová značka súdneho spisu : 1K 2/2016
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

 

Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom za 07/2017-§ 72 ods. 2 ZKR

Súpisová hodnota: 300,38 EUr

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Ing. Štefan Straka, správca