Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024902
Spisová značka: 31K/71/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Miroslava Bojnanská, nar. 12.4.1969, bytom 951 36 Lehota 569, ktorého správcom je Ing. Mária Budniková, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
Rozhodnutie: Súd o d v o l á v Ing. Mária Budniková, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 363 C.s.p.). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 28.8.2017
Mgr. Juraj Kopper,
Dlžník
Názov : Miroslava Bojnanská
IČO :
Adresa : 569 , Lehota 95136
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Miroslava Bojnanská
IČO :
Adresa : 569 , Lehota 95136
Názov : Mária Budniková
IČO :
Adresa : Mariánska 6, Nitra 94901