Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Brüll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1967
Obchodné meno správcu: Advisors k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Dolná 6, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : office@advisorsks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/164/2017 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/164/2017
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu: Roman Brüll, nar. 15.10.1967, trvale bytom Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, obchodné meno: SLOVTOP – Roman Brüll, s miestom podnikania Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, IČO: 37 549 880, č. k. 2OdK/164/2017 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo výške 350,00-€ s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 2OdK/164/2017 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty