Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K024981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuric Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zborov nad Bystricou 150, 02303 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1963
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Sládkovičova 6, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : recovery@hmg.sk
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/18/2017/S1565
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/18/2017
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Anton Kuric, nar. 13.02.1963, bytom 023 03 Zborov nad Bystricou 150 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:

HNUTEĽNOSTI

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Popis

Stav vozidla

Súpisová hodnota v €

28.08.2017

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

Motorové vozidlo Škoda Felicia, rok výroby 2002, ŠPZ: CA 294 AN, VIN:  TMBEEF613V5417082

pojazdné

50,00 €

28.08.2017

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

Motorové vozidlo Škoda Felicia, rok výroby 2008, ŠPZ: CA 692 CA, VIN: TMBEHH614W0825842

nepojazdné

200,00 €

 

CENNÉ PAPIERE

Deň zápisu majetku do súpisu

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Popis

Nominálna hodnota

ISIN

EMITENT

Súpisová hodnota v €

28.08.2017

 

§ 167h ods. 1 ZKR

 

Cenný papier č. 1, druh: Družstevný podielnícky list, forma: na doručiteľa, počet kusov: 48

33,193919 EUR

SK8120004020

Poľnohospodárske podielnícke družstvo Krásno nad Kysucou, IČO: 36014087

1,00 €

 

V Žiline, dňa 28.08.2017.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka