Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 170/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 6.9.2017
  • Značka:
  • K025021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horné Plachtince 36, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1951
Obchodné meno správcu: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavné námestie 13, 97901 Rimavská Sobota
Kotakt na správcu : 0905 731 345, judr.andrasiova@rsnet.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/36/2017 S1577
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/36/2017
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.08.2017, sp. zn. 3Odk/36/2017, ktoré bolo zverejnené v OV č. 165/2017 dňa 28.08.2017 bol na dlžníka Ing. Juraj Andok, nar. 25.09.1951, bytom Horné Plachtince 36, 991 24 Dolné Plachtince, obchodné meno Ing. Juraj Andok ALLES, IČO:10913009 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 731 345 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca

V Rimavskej Sobote, dňa 31.8.2017