Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • K008835
Spisová značka: 26K/20/2015
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
OZNAM Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 44 322 909 uznesením zo dňa 02.03.2016 č.k. 26K/20/2015-459 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto konkurzného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2016.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2016
JUDr. Michal Leščinský,
Dlžník
Názov : REJA CORPORATION, s.r.o.
IČO : 44322909
Adresa : Cukrovarská 26, Trebišov 07501 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : REJA CORPORATION, s.r.o.
IČO : 44322909
Adresa : Cukrovarská 26, Trebišov 07501 Slovenská republika