Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 74/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 19.4.2016
  • Značka:
  • K008820
Spisová značka: 8K/10/2016
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FISTO trade, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FISTO trade, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952
Rozhodnutie: Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FISTO trade, s. r. o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 44 978 952.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e)nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2016
JUDr. Katarína Bartalská,
Dlžník
Názov : FISTO trade, s.r.o.
IČO : 44978952
Adresa : Drieňová 34, Bratislava 82102 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : FISTO trade, s.r.o.
IČO : 44978952
Adresa : Drieňová 34, Bratislava 82102 Slovenská republika