Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 74/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 19.4.2016
 • Značka:
 • X002714
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 082/2014
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Adresa: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. Miestnosť číslo 4
D. Dátum konania dražby 05. 05. 2016
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

BYT / NEBYTOVÝ PRIESTOR V BYTOVOM DOME

Okresný úrad

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo bytového domu

Adresa a číslo vchodu

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

6581

6139

Podháj 53

Parcelné čísla pozemkov zastavaných domom

Číslo poschodia

Označenie či ide o byt /nebytový priestor a jeho číslo

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu

Spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach domu

Spoluvlastnícky podiel na zastavaných a priľahlých pozemkoch

3240

4.p.

Byt č.47

3519/469994

3519/469994

3519/469994

Zoznam domom zastavaných a priľahlých pozemkov na ktorých vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel tvorí súčasť Predmetu dražby:

Okresný úrad

Katastrálny odbor

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Parcelné číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Radvaň

6581

3240

 

 

„C“

1502

Zastavané plochy a nádvoria

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 47, 4.p., v byt. dome s.č. 6139, Podháj 53, na parc. KN č. 3240, k.ú. Radvaň

Popis bytového domu:

Bytový dom súp. č. 6139 na parc. KN č. 3240, na Ul. Podháj č. 53, má podlažia domu prístupné schodiskom a výťahom. Dom má dva samostatné vchody, každý s jedným vstupom, v ktorých sú na 2. až 6. nadzemnom podlaží situované jeden trojizbový, dva dvojizbové, šesť jednoizbových bytov a jedna garsónka, spolu po 10 bytov na jedno poschodie a na 1. nadzemnom podlaží je umiestnený jeden trojizbový, dva dvojizbové a päť jednoizbových bytov. Jednotlivé byty vo vchodoch sú prístupné spoločnými schodišťami a výťahmi. V 1. podzemnom podlaží (suteréne) sa nachádzajú pivnice, elektromerňa, sklady, strojovňa ÚK, WC s predsieňou, práčovne, žehliarne, sušiarne a spoločné priestory.. Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí celopanelový železobetónový montovaný systém. Založenie objektu je na plošných základoch. Obvodový i strešný plášť je vytvorený so železobetónových panelov, strecha je plochá s atikou a oplechovaním. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch, na chodbách sú z terazzových dlaždíc, liateho terazza a keramickej dlažby, na schodisku je podlaha liateho terazza. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením. Omietky stien vnútorných sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 120 a 150 cm, vonkajšia omietka je báze umelých vlákien. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diaľkového centrálneho zdroja. Proti atmosférickým poruchám je nehnuteľnosť chránená bleskozvodom. Na prízemí sa nachádza sušiareň, práčovňa, pivničné kobky a príslušenstvo domu. Predmetný bytový dom vznikol vykonaním komplexnej rekonštrukcie spočívajúcej v stavebných úpravách budovy bývalej ubytovne na bytové jednotky.

Vek bytového domu: Kolaudačné rozhodnutie mi zadávateľ nepredložil. Vek stavby pre účel ohodnotenia je stanovený na základe iných dokladov o užívaní stavieb - (Potvrdenie o veku bytového domu, kde je uvedené, že bytový dom bol kolaudovaný v roku 1983). Stavebno - technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti, a svedčí o normálnom využívaní domu na bývanie, a o vykonávanej bežnej údržbe domu.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné užívanie. Podľa zmluvy sú to: základy domu, obvodové steny a priečelia, strecha, vchody, chodby a schodiská, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Podľa zmluvy sú to: kočikáreň, práčovňa, sušiareň, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne, plynové a slaboprúdové rozvody mimo bytov a prípojky patriace k tomu.

Popis bytu:

Jednoizbový byt č. 47 sa nachádza na 4. poschodí (5. nadzemnom podlaží) obytného domu.

Dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti - izby a príslušenstva k bytu, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica č. P47, nachádzajúca sa v suterénnych priestoroch obytného domu. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: vodovodné, kanalizačné, elektrické a telefónne bytové prípojky. Byt je bez vykonaných rekonštrukcií, s typovým vybavením. Sociálne zariadenie pozostáva z montovaného inštalačného jadra oceľovej konštrukcie s povrchmi stien upravenými umakartovými doskami. Byt je vybavený v kuchyni elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou s teplovzdušnou rúrou a kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva s oceľovým smaltovaným drezom. Vybavenie kúpeľne s WC tvorí oceľová smaltovaná sprchová vanička, oceľové smaltované umývadlo a záchodová misa - combi. Záchod je splachovací (combi) bez samostatného umývadla, všetky vodovodné batérie sú pákové. Byt je vykurovaný ústredným kúrením, prostredníctvom oceľových článkových radiátorov s termostatickými hlavicami a je zásobovaný teplou úžitkovou vodou centrálne. K vybaveniu bytu patrí bytový zvonček a poštová schránka. Svietidlá v byte sú lustrové, žiarivkové, nástenné.

Podiel bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 3519 / 469994.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Vzhľadom k tomu, že bytový dom je v dobrom stave, bola na ňom vykonaná rekonštrukcia a nie je na ňom zanedbaná

bežná údržba, stanovuje základnú životnosť bytového domu na 90 rokov.

Byt je v dobrom technickom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č. 6581:

ČASŤ C: ŤARCHY

Zákonné záložné právo v zmysle § 15, Z 182/93 Zb. v prospech: spoločenstva vlastníkov bytov PODHÁJ 51 - 53 -
VZ 1243/2006
Na byt č. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podiel 3519/469994 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach
domu:
Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 č.
zml. V 3851/2011 zo dňa 2. 9. 2011 - ČZ 2388/2011, 364/2012
na byt 47/IV-poschodie, vchod 53, podiel 3519/ 469 994 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach
domu:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2910/09 zo dňa 17.9.2013, súd. exekútor JUDr.
Andrea Cimermanová, Francisciho 6, Zvolen /do KN zapísané 23.9. 2013/ - 2509/13
Na byt č. 47/IV. poschodie, vchod 53 a podiel 3519/469994 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach
domu:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1816/13 zo dňa 18.9.2015 (zápis do KN
24.9.2015),
- zákaz akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami,
súd. ex. JUDr. Lucia Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen - čz 3561/2015
Na byt 47/IV-poschodie, vchod 23, podiel 3519/469 994 k pozemku a na spoločných častiach a zariadeniach
domu:
Záložné právo pre pohľadávku Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, B.Bystrica, OEM-DP 154112/30037/2015-Ja zo
dňa 13.11.2015 - čz 766/16
Na byt č. 47/IV. posch., vchod 53 a podiel 3519/469994 na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu a k
pozemku:
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 155/16 zo dňa 11.3.2016, súdny exekútor JUDr.
Lucia Ulianková, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen (zápis do KN 17.3.2016) - čz 1020/2016
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 24/2016
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 17.02.2016
Všeobecná cena odhadu 30 300,00 EUR
K. Najnižšie podanie 29 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1000
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad: SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0822014
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín Dátum 22.04.2016 Čas 11:00 2. termín Dátum 25.04.2016 Čas 11:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba: Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky: Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava