Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Vágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Zelená 2, 81101 Bratislava
Kotakt na správcu : 02/33889333, office@crossdefault.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/11/2016 S 1433
Spisová značka súdneho spisu : 2K/11/2016
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Ján Vágner Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Pohronský Bukovec 19, 976 62 Brusno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 27.07.1956 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen

Sp. zn. správcu: 2K/11/2016 S 1433

k sp. zn.: 2K/11/2016

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737

 

Vo Zvolene, dňa 07.04.2016

 

 

Crossdefault Management Group, k. s.

JUDr. Vladimír Grác, komplementár