Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Údaje z registra registrových úradov
  • Podanie:
  • Údaje z Registra registrových úradov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • J000136
Okresný úrad Žilina
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 
Názov: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
IČO: 36149764
Typ Pohybu: Zmena
Dátum vzniku: 18.05.2000
Aktuálny stav zapísaných skutočností k dátumu: 06.04.2016
Sídlo: Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice
Riaditeľ: Mgr. Zuzana Dobešová, Jozefa Gabčíka 641/41, 01313 Rajecké Teplice
Zakladateľ: Anna Verešová, Hlavná 158, 01314 Kamenná Poruba!RNDr. Marcela Dobešová, Riečna 10, 01313 Rajecké Teplice
Penažný vklad zriaďovateľov:
Nepenažný vklad zriaďovateľov:
Prioritný majetok:
Druh všeobecne prospešných služieb: a) poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, b) vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov rodiny alebo správaním iných osôb a pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov, c) ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov, d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom organizovania benefičných podujatí, spoločensko – kultúrnych akcií, konferencií, seminárov, diskusií, kampaní, vzdelávacích kurzov, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov, e) služby na podporu zamestnanosti, najmä zamestnanosti zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb a na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom organizovania kultúrno–spoločenských podujatí a poskytovania informácií zameraných na propagáciu Rajeckého regiónu a zvyšovania zamestnanosti za účelom prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Rajeckého regiónu, f) prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania vychovávateľských a pedagogických činností a pracovnej terapie, g) doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia a ochrany života, vrátané organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
Dátum platnosti:
Splatený vklad:
Dátum zápisu: 06.04.2016
Zmeny: Zmena popisu účelu