Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 70/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 13.4.2016
 • Značka:
 • X002579
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5091515
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka – LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 05. 04. 2016
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Obec

Katastrálne územie

 Katastrálny odbor okresného úradu

Nedožery-Brezany

Brezany

Prievidza

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo LV

Spoluvlastnícky podiel

2423/1

Lesné pozemky

104995

955

52000/13944000

2423/2

Lesné pozemky

1002

955

52000/13944000

2423/3

Lesné pozemky

1504

955

52000/13944000

2426

Lesné pozemky

220063

955

52000/13944000

2427/2

Lesné pozemky

282509

955

52000/13944000

2439

Lesné pozemky

239731

955

52000/13944000

2440/1

Lesné pozemky

48990

955

52000/13944000

2440/2

Lesné pozemky

65009

955

52000/13944000

2443

Lesné pozemky

169360

955

52000/13944000

2445

Lesné pozemky

102130

955

52000/13944000

2447

Lesné pozemky

5499

955

52000/13944000

Pozemky parcely registra „E“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

Číslo LV

 

2423

Lesné pozemky

5384

955

52000/13944000

2426

Lesné pozemky

41

955

52000/13944000

2427/2

Lesné pozemky

202

955

52000/13944000

2440

Lesné pozemky

7554

955

52000/13944000

2445

Lesné pozemky

44

955

52000/13944000

1001

Lesné pozemky

36128

954

52000/13752000

1017

Lesné pozemky

5751

954

52000/13752000

1020

Lesné pozemky

2723

954

52000/13752000

1101

Lesné pozemky

9448

954

52000/13752000

H. Opis predmetu dražby

Lesné pozemky zapísané na LV č. 954 a 955, v k. ú. Brezany

Lesné pozemky sú zapísané na LV č. 954 a LV č. 955 v k. ú. Brezany, okres Prievidza. Parcely sú zaradené v Lesnom hospodárskom celku (LHC) s názvom Prievidza a užívateľskom celku s rovnomenným názvom. Platnosť programu starostlivosti o les (PSL) pre uvedený celok je stanovená na obdobie rokov 2009 – 2018. Sú súčasťou JPRL (jednotka priestorového rozdelenia lesa). Stupeň ochrany prírody je č.1. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 954
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 704/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5501/12 - 123/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 881/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5502/12 - 124/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 976/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5503/12 - 125/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1285/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5504/12 - 126/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1386/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5506/12 - 128/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1371/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5505/12 - 127/12;
EX 121/13 - P - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - zriadenie ex.záložného práva -Z 2299/2013 - VZ 50/2013;
EX 121/13 - P - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 2299/2013 - VZ 50/2013;
EX 120/13 - P - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 2298/2013 - VZ 50/2013;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 119/13 - Soc.poisť.,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 2445/13 - 52/13;
EX 704/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1063/12 - VZ 114/12;
EX 881/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1064/12 - VZ 115/12;
EX 976/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1065/12 - VZ 116/12;
EX 1285/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1066/12 - VZ 117/12;
EX 1371/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1067/12 - VZ 118/12;
EX 1386/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1068/12 - VZ 120/12;
EX 119/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - pred. neh. - P (o) 343/13 - VZ 38/13;
EX 120/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - pred. neh. - P (o) 344/13 - VZ 39/13;
EX 121/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - pred. neh. - P (o) 345/13 - VZ 40/13.

LV č. 955
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 704/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5501/12 - 123/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 881/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5502/12 - 124/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 976/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5503/12 - 125/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1285/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5504/12 - 126/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1371/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5505/12 - 127/12;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 1386/12 - Soc. poisť. pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 5506/12 - 128/12;
EX 121/13 - P - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 2299/2013 - VZ 50/2013;
EX 120/13 - P - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 2298/2013 - VZ 50/2013;
JUDr. Šujanová - Ex.príkaz č.EX 119/13 - Soc.poisť.,pob. Prievidza - zriad. ex. zál.práva, Z 2445/13 - 52/13;
EX 704/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1063/12 - VZ 114/12;
EX 881/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1064/12 - VZ 115/12;
EX 976/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1065/12 - VZ 116/12;
EX 1285/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1066/12 - VZ 117/12;
EX 1386/12 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisť. Ba, pobočka Prievidza - pred.neh. – P (o) 1068/12 - VZ 120/12;
EX 119/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza – pred. neh. - P (o) 343/13 - VZ 38/13;
EX 120/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - pred. neh. - P (o) 344/13 - VZ 39/13;
EX 121/13 - U - JUDr. Marcela Šujanová - Soc.poisťovňa Ba, pobočka Prievidza - pred. neh. - P (o) 345/13 - VZ 40/13.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2.200,- €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bulharská
b) Orientačné/súpisné číslo 8527/8
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01008
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 3.758,63 €