Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 70/2016
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.4.2016
 • Značka:
 • K008226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO PRIECHOD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Priechod 282, 97611 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36623211
Obchodné meno správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: SNP 25, 99001 Veľký Krtíš
Kotakt na správcu : bogdani@insolvency.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2R/12/2015 S1604
Spisová značka súdneho spisu : 2R/12/2015
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 2R/12/2015

Spisová značka správcovského spisu: 2R/12/2015 S1604

 

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru

 

dlžníka AGRO PRIECHOD, s.r.o., sídlo: so sídlom Priechod 282, 976 11 Priechod, IČO: 36 623 211 (ďalej len „dlžník“) konanej v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 2R/12/2015.

 

Miesto a čas konania: v sídle správcu ADVO INSOLVENCY, k.s. Hollého 10, 949 01 Nitra 07.04.2016 o 10,30 hod

 

Za správcu:    ADVO INSOLVENCY, k.s., sídlo kancelárie SNP 25, Veľký Krtíš prítomní:

                        Mgr. Marcel Bogdáni, komplementár

                         

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

                

 1. MG Logistic s.r.o., Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice, za ktorú koná konateľ Ing. Tibor Gavorník ako predseda veriteľského výboru
 2. Posmark kft., Bém József Utca 9, 1027 Budapešť, zast. JUDr. Peter Ďurica, advokát, SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
 3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, poverená Mgr. Ing. Zuzana Vavreková

každý s počtom hlasov 1

 

Toto zasadnutie bolo zvolané predsedom VV v zmysle ust. § 128 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“).

 

Program zasadnutia veriteľského výboru:

 1. otvorenie
 2. schvaľovanie návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu
 3. záver

 

K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda VV a privítal prítomných.  Konštatoval, že dlžník sa ospravedlnil na zasadnutie VV a sú prítomní všetci traja platne zvolení členovia veriteľského výboru, čím je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

 

K bodu 2:

Predseda VV ďalej skonštatoval, že dlžníkom bol predložený návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu a navrhol, aby VV hlasoval o jeho schválení. Pristúpilo sa k hlasovaniu o tomto návrhu.  

 

Hlasovanie:   3 za/ nikto proti, nikto sa nezdržal

 

VV prijíma uznesenie:

VV dlžníka AGRO PRIECHOD, s.r.o., schvaľuje predložený prepracovaný Návrh reštrukturalizačného plánu. VV žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zákonnej lehote a odporúča veriteľom dlžníka na schvaľovacej schôdzi reštrukturalizačný plán schválený veriteľským výborom prijať“.

 

K bodu 3:

Predseda VV konštatoval, že veriteľský výbor prijal uznesenie, ktorým schválil predložený prepracovaný plán. Poďakoval všetkým prítomných za ich účasť a ukončil zasadnutie o 10,45 hod.

 

V Nitre dňa 07.04.2016

                                                                                             

Za predsedu VV

Ing. Tibor Gavorník, konateľ MG Logistic s.r.o.