Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008364
Spisová značka: 2K/24/2011
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Kubov, nar. 02.04.1968, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Peter Kubov, s miestom podnikania Horská 83/13, 059 41 Tatranská Štrba, IČO: 41 189 779, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 44 088 833, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie: potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: Ing. Peter Kubov, s miestom podnikania Horská 83/13, 059 41 Tatranská Štrba, IČO: 41 189 779, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 12-13 vo výške 210,- eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Autor
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2016
JUDr. Tomáš Novák,
Dlžník
Názov : Peter Kubov
IČO : 41189779
Adresa : Horská 83/13, Tatranská Štrba 05941 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Peter Kubov
IČO : 41189779
Adresa : Horská 83/13, Tatranská Štrba 05941 Slovenská republika
Názov : Daňový úrad SVIT
IČO :
Adresa : Kpt. Nálepku 2, Svit 05921 Slovenská republika