Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008350
Spisová značka: 31K/48/2011
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POLYNIT, s.r.o., so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, ktorého správcom je Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
Rozhodnutie: P o t v r d z u j e prevod pohľadávky v sume 39,83,- eura pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd. Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2016
JUDr. Adriana Kunkelová,
Dlžník
Názov : POLYNIT, s.r.o.
IČO : 36549479
Adresa : Ždiarska 16, Nitra 94901
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : POLYNIT, s.r.o.
IČO : 36549479
Adresa : Ždiarska 16, Nitra 94901
Názov : Ján Kovalčík, Ing.
IČO :
Adresa : Hlboká 18A, Bernolákovo 90027
Názov : Katarína Kovalčíková, Ing.
IČO :
Adresa : Hlboká 18A, Bernolákovo 90027
Názov : Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO :
Adresa : Žellova 2, Bratislava 82924