Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • L000662
Likvidátor/Likvidátori
Druh Osoby: Fyzická osoba
Meno: Viliam Vadňal
Bydlisko: Lubinská 18, 81103 Bratislava
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že: obchodná spoločnosť (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
Štátny Podnik:
Obchodné meno: PHARMA PILL, s.r.o.
Sídlo: Laurinská 21, 81101 Bratislava
IČO: 35736011
SID:
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka č.: 16300/B
Zapísaný v inom registri.:
Registrovaná.:
Registračné číslo.:
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 02. 10. 2014
vstúpila do likvidácie: 02. 10. 2014
a súčastne vyzýva/vyzývaju veriteľov: obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s., v.o.s., k.s.)
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: troch mesiacov
od zverejnenia tejto výzvy na adrese:
meno: JUDr. Viliam Vadňal
Bydlisko/Sídlo: Lubinská, 18 81103 Bratislava Slovenská republika