Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu: Konštantínova 6, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 051/7711687, stelaw@fornex.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/54/2014 S849
Spisová značka súdneho spisu : 2K/54/2014
Druh podania : Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

 

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa úpadcu Iva Chalachana, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné oznamuje, že  v zmysle  ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  v z.n.p.  zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty,  z ktorej sa rozvrh zostavuje. Správkyňa rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej  podstaty.

 

Poučenie:

Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo  že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradené do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si dohodnúť emailom stelaw@fornex.sk alebo  na telefónnom čísle 051/7711687.

 

                                                                                         JUDr. Stela Wildeová, správkyňa