Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Ciglian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poronda 644/16, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.19
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu: Bučany 258, 91928 Bučany
Kotakt na správcu : 0904 688 635, vidlicka.lukas@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 25K/6/2013 S1607
Spisová značka súdneho spisu : 25K/6/2013
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 50: Iná majetková hodnota

Popis: Zrážka zo mzdy úpadcu za 3/2016

Súpisová hodnota: 253,26 €

 

JUDr. Lukáš Vidlička, Správca