Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 70/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 13.4.2016
 • Značka:
 • X002588
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr 081/2015
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
D. Dátum konania dražby 07. 04. 2016
E. Čas konania dražby 09,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované  na LV č. 4335, vedený Okresným  úradom  Prievidza – katastrálny odbor, okres Prievidza, obec Prievidza, v katastrálnom  území Prievidza:

- parcela  reg. „C“ č. 6948 o výmere 247 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

- stavba súp.č. 40393, postavená na parc. reg. „C“ č. 6948, Rodinný dom,

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, Rakytová ul. č. 7, súpisné č. 40393, parcela č. 6948, k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza

Rodinný dom je murovaný, podpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov na Rakytovej ulici č. 7 v meste Prievidza, označený súpisným číslom 40393, postavený na pozemku, parcela č. 6948, k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza.

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Rodinný dom je prístupný v úrovni 1. nadzemného podlažia cez hlavný vstup umiestnený v jeho južnej fasáde. Jednotlivé podlažia sú prepojené schodiskom umiestneným vo centrálnej časti rodinného domu. V 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: dva sklady, kotolňa a práčovňa. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, hala, chodba, kuchyňa, WC, garáž a obývacia izba. V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: hala, kúpeľňa s WC a štyri izby. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia sú zhotovené z monolitického betónu, zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a 2. nadzemného podlažia sú zhotovené z pórobetónového0 muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. podzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, montované, stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, montované a stropy nad 2. nadzemným podlažím sú zhotovené železobetónové, montované. Strecha je plochá, jednoplášťová s vrstvou tepelnej izolácie. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch zo škrabaného Brizolitu, v úrovni 1. podzemného podlažia je fasáda obložená keramickým obkladom. Schody do 1. podzemného podlažia sú zhotovené ako železobetónové, monolitické s povrchom nástupníc z PVC a schody do 2. nadzemného podlažia sú zhotovené ako železobetónové, monolitické s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené ako na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a s hliníkovými žalúziami. Povrchy podláh obytných miestností a kuchyne sú zhotovené ako laminátové plávajúce parkety, povrchy podláh miestností sanity (WC, kúpeľňa) sú zhotovené z keramickej dlažby a povrchy podláh ostaných komunikačných a obslužných miestností sú zhotovené ako laminátové plávajúce parkety. Povrchy stien miestností sanity (kúpeľne s WC) a kuchyne sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie objektu je teplovodné. Ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol (kotolňa v 1.PP) a ako zdroj TÚV slúži zásobníkový ohrievač kombinovaný s kotlom (kotolňa v 1.PP). V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, svetelná a motorická elektroinštalácia a rozvod zemného plynu. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:

Práčovňa (1.NP)   - plechová smaltovaná vaňa, umývadlo, páková batéria, práčkový ventil

WC (1.NP)           - WC Combi, umývadlo, páková batéria

Kuchyňa (1.NP)    - kuchynská linka na báze DT – 6,00 m, šporák s rúrou P/E, nerezový drez x2, páková batéria, digestor

Kúpeľňa s WC (2.NP)   - WC Combi, plechová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové batérie                                       

Ide o dostatočne udržiavaný, novší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie.  

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
C. Ťarchy:
- Na parc. č. 6948 a rod. dom č. s. 40393 na parc. č. 6948: Záložné právo v prospech ,, Navrhovateľa,, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V 3422/09 - VZ 2682/09

Poznámka:
-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina - P(i) 1109/13 - v.z./13
 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, dražobník: Aukčný Dom, s.r.o., Hlohovec v zastúpení Prima banka Slovensko, a.s., Žilina - P 181/2016 - v.z.981/16
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 90 000 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ronec Milan
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92001
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 103/2015 vypracovaný znalcom Ing. Mgr. Martin Kralovič zo dňa: 27.11.2015 na sumu 84 400 € (slovom osemdesiatštyritisíc štyristo eur).