Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • S000488
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Nadácia
Názov: Nadácia LETOKRUHY
Sídlo: Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO: 37947788
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Ochrana a rozvoj zdravia 8807,96 formou daru mliekarenských výrobkov
Spolu: 8807.96
Výrok auditora: Prostriedky prijaté v roku 2014 predstavujú celkovú sumu 8807,96 eur, z toho v roku 2014 bolo použitých 1.682,27 eur a v roku 2015 bolo použitých 7.125,69 eur. Podľa audítora účtovníctvo za rok 2015 bolo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve.