Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 70/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 13.4.2016
 • Značka:
 • X002584
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5091615
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka – LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 05. 04. 2016
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Číslo

LV

Katastrálne územie

Katastrálny odbor okresného úradu

7075

Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

Umiestnenie pozemku

1627/212

Zastavané plochy a nádvoria

278 m2

1

Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu:                              1/1                                                                

 

H. Opis predmetu dražby

Pozemok parc. č. 1627/212 k. ú. Kysucké Nové mesto

Predmetom je pozemok parcelné číslo KN 1627/212 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 278 m2 vedený na liste vlastníctva č. 7075, k. ú. Kysucké Nové Mesto. Jedná sa o rovinatý pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, v časti obce s panelovými obytnými domami stredného štandardu, na Clementisovej ulici, v južnej časti okresného mesta. Prístup k pozemku je z obecnej parcely č. 1774/39 a po cudzích pozemkoch. Kvalita životného prostredia pri pozemku je ovplyvnená bežnou prašnosťou a hlukom od automobilovej dopravy. V dosahu pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete: vodovodná, elektrická, kanalizačná, plynová. Priamo cez pozemok prechádza hlavná mestská kanalizačná sieť, priemer potrubia 600 mm a hlavný prívod mestskej vody priemer 110 mm do čističky odpadových vôd, ktorá sa nachádza do 100 m od pozemku. Ponad pozemok vedie elektrické vedenie – 22000 V, priamo na pozemku je osadený elektrický stĺp. Centrum okresného mesta s námestím, mestským úradom, bankami, hotelmi, obchodnými domami, kompletnou obchodnou sieťou sa nachádza vo vzdialenosti do 3km od nehnuteľností. Stredné školy, kultúrne stredisko, poliklinika, občianska vybavenosť okresného mesta, daňový úrad, materská a základné školy, polícia sa nachádzajú vo vzdialenosti do 2 km od nehnuteľnosti. Jedna základná škola je priamo v dosahu nehnuteľnosti. Spojenie s prímestskými časťami okresného mesta je zabezpečené autobusovou - prímestskou dopravou. Autobusová zastávka je v dosahu nehnuteľnosti do 200 m. V okresnom meste nie sú dostatočné možnosti pre zamestnanie. Za zamestnaním sa dochádza do krajského mesta - Žilina, ktoré je od obce vzdialené 10 km. Spojenie s okolitými mestami a obcami je zabezpečené autobusom alebo železnicou. Autobusová a železničná stanica sa nachádza vo vzdialenosti do 3 km od nehnuteľnosti. Na realitnom trhu je dopyt po nehnuteľnostiach podobného typu v danej oblasti výrazne nižší ako je ponuka.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 7075
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005 - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500503/5/1336735/2014, (Postúpenie Daňového úradu Žilina) - 766/14 - 272/15;
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005 - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 9500503/5/1337722/2014, (Postúpenie Daňového úradu Žilina) - 767/14 - 272/15.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 1.870,- €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bulharská
b) Orientačné/súpisné číslo 8527/8
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01008
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 1.870,- €