Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Sobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Javorová 3070/2, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.19
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu: Radlinského 1718, 02601 Dolný Kubín
Kotakt na správcu : 0911259532, jaro.plichta@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 6K/8/2015
Spisová značka súdneho spisu : 6K/8/2015
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu:

Ing. Miroslav Sobola, nar. 11.10.1982, trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT411JA Antrim, North Ireland, GB, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:6K/8/2015

týmto v zmysle ustanovenia §76 ods.3 ZoKR dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku

Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata

Spol. podiel úpadcu

Súpis. hodnota majetku

Poznámka spornosti v prospech

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy podstaty dňa 31.3.2016

1/1

€114,02

 

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy úpadcu pripísané na účet správy podstaty dňa 7.4.2016

1/1

€111,45

 

V Dolnom Kubíne dňa 8.4.2016

JUDr. Jaroslav Plichta, správca