Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu: Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Kotakt na správcu : 090302180
Spisová značka správcovského spisu : 1K/27/2013 S 786
Spisová značka súdneho spisu : 1K/27/2013
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 33

Typ súpisovej zložky majetku:

Iná majetková hodnota

Popis súpisovej zložky majetku:

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72  ods. 2 zákona  č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ZKR/, v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - poukázané platiteľom mzdy úpadcu na účet správy podstaty - za mesiac február 2016 v sume 1 256,33 €.

Dôvod zapísania do súpisu: majetková hodnota nadobudnutá počas konkurzu

Súpisová hodnota: 1 256,33 €.

Dátum zapísania do súpisu: 07.04.2016

                                                                                                          JUDr. Oľga Michalíková, správca