Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • K008312
Spisová značka: 2K/63/2013
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CENRA, s.r.o., so sídlom Miletičova 52, 821 08 Bratislava, IČO: 31 402 682, správcom ktorého je správca: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 1470, rozhodol uznesením zo dňa 02. 03. 2016, č. k. 2K/63/2013-390 o povolení vstupu do konkurzného konania nového veriteľa: FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a. s., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 851 996, namiesto pôvodného veriteľa: BASTI, s. r. o., Štúrova 51, 949 01 Nitra, IČO: 36 525 600, s pohľadávkami v celkovej sume 729 099,49 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 03. 2016.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2016
Mgr. Peter Dorič,
Dlžník
Názov : CENRA, s.r.o.
IČO : 31402682
Adresa : Miletičova 52, Bratislava 82108 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : CENRA, s.r.o.
IČO : 31402682
Adresa : Miletičova 52, Bratislava 82108 Slovenská republika