Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Zníženie základného imania
  • Podanie:
  • Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • O000179
Konateľ/Konatelia
Meno: Csaba Cserba
Bydlisko: Kpt. Nálepku 751/21, 93701 Želiezovce SR
Spoločnoť
Obchodné meno: CS Solutions s.r.o.
Sídlo: Kpt. Nálepku 751/21, 93701 Želiezovce
IČO: 36559431
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Vložka : 14686/N
oznamuje (oznamujú) podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, že na základe rozhodnutia
na základe rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhormaždenia spoločnosti
z: 18. 03. 2016
sa znižuje základné imanie spoločnosti
z výšky: 13278.00 EUR
na výšku: 5000.00 EUR
a vyzýva (vyzývajú) veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky voči spoločnosti do 90 dní po druhom zverejnení tohto oznámenia na adrese
Obchodné meno: CS Solutions s.r.o.
Sídlo: Kpt. Nálepku 751/21, 93701 Želiezovce