Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 70/2016
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.4.2016
 • Značka:
 • K008277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BISO Schrattenecker, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 747 343
Obchodné meno správcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Horná 13, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0484195386, sekretariat@spravcovska.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2R/15/2015.S1405
Spisová značka súdneho spisu : 2R/15/2015
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania 2. Zasadnutia Veriteľského výboru  dlžníka:

BISO Schrattenecker, s.r.o. "v reštrukturalizácii", so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343

spisová značka: 2R/15/2015

miesto konania: Tomášikova 17, Bratislava,  zasadačka,  2 poschodie. 

dátum konania: 05.04.2016

začiatok zasadnutia: 10:00 hod.


Prítomní:

1. za dlžníka: Ester Barkóciová, na základe poverenia zo dňa 04.04.2016.

2. reštrukturalizačný správca: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. – JUDr. Tomáš Suchý, komplementár

3. členovia veriteľského výboru:      

 1. S Slovensko, spol. s r.o., IČO: 35812419, Tomášikova 17, Bratislava, veriteľ č. 58, s počtom hlasov 681324,
 2. ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35704713, Panónska cesta 11, Bratislava, veriteľ č. 17, s počtom hlasov 312986
 3. Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, veriteľ č. 64, s počtom hlasov 346224

Program:

 1. Otvorenie
 2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej „RP“)
 3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
 4. Diskusia
 5. Záver

1. Otvorenie

Schôdzu veriteľského výboru otvoril predseda VV, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru a reštrukturalizačného správcu. Predseda VV skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná na základe ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR a v lehote tu uvedenej. Reštrukturalizačný správca predložil dňa 22.03.2016 záverečný návrh RP. Predseda VV v zákonnej lehote zvolal zasadnutie veriteľského výboru na rozpravu o predloženom návrhu RP.

Predseda VV vzhľadom na prítomnosť 3 členov veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v zmysle ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR. Zároveň prítomných informoval, že podľa ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa sumy ich zistených pohľadávok.

2. Rozprava o predloženom návrhu RP

Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu RP a vyzval prítomných, aby predniesli svoje výhrady k predloženému návrhu RP.

Veriteľ č. 58 - S Slovensko, spol. s r.o.,

 • súhlasí s predloženým návrhom RP bez výhrad.

Veriteľ č. 17 - ČSOB Leasing, a.s.,

 • súhlasí s predloženým návrhom RP bez výhrad.

Veriteľ č. 64 - Tatra banka, a.s.,

 • súhlasí s predloženým návrhom RP bez výhrad.

3. Hlasovanie o RP

Členovia veriteľského výboru v rozprave nepredniesli žiadne výhrady k predloženému návrhu RP a tak predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor schváli návrh reštrukturalizačného plánu.

Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne :

Za – 3

Proti – 0

Zdržal sa –  0

Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 2:

 „Veriteľský výbor dlžníka v zmysle § 144 ods. 1 ZKR prijal uznesenie, ktorým jednohlasne schvaľuje predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka .“

4. Žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze

Podľa ustanovenia § 144 ods. 3 ZKR ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o žiadosti o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali nasledovne :

Za – 3

Proti – 0

Zdržal sa –  0

Veriteľský výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 2:

„Veriteľský výbor dlžníka BISO Schrattenecker, s.r.o. "v reštrukturalizácii"  žiada reštrukturalizačného správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.“

5. Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za  účasť a o 10,35 hod zasadnutie ukončil.

V Bratislave  dňa 05.04.2016

 

 

_________________________________________

Predseda veriteľského výboru

S Slovensko, spol. s r.o.,

Ing. Peter Magdin - prokurista

 

 

 

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

reštrukturalizačný správca

JUDr. Tomáš Suchý - komplementár

 

 

Prílohy:

-     prezenčná listina  z 2. zasadnutia veriteľského výboru