Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 9/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Upovedomenia exekútorov