Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 52/2023

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Oznámenia emitentov cenných papierov
Iné oznámenia
Verejné súťaže
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov
Rozsudky súdov