Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 220/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Valné zhromaždenia
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov