Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 218/2020

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Dražby
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov