Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026770
Spisová značka: 2OdK/90/2017
Druh: Rozhodnutie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969, trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Strišovský, s miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
Rozhodnutie: opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/90/2017-32 zo dňa 28.8.2017, publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 6.9.2017, ktoré správne znie: ,, Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969, trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Strišovský, s miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom Slovenská 40, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto“ opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/3/2017-20 zo dňa 2.6.2017, publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 9.6.2017, ktorý správne znie: ,, vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcel Strišovský, nar. 15.9.1969, trvale bytom Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Striškovský, s miestom podnikania Bardejovská 1719/5, 060 01 Kežmarok, IČO: 41 906 217.“
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 8.9.2017
JUDr. Tomáš Novák,
Dlžník
Názov : Marcel Strišovský
IČO : 41906217
Adresa : Bardejovská 1719/5, Kežmarok 06001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Marcel Strišovský
IČO : 41906217
Adresa : Bardejovská 1719/5, Kežmarok 06001 Slovenská republika