Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026749
Spisová značka: 26K/21/2017
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: KOPSTAV, s.r.o., so sídlom Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 45 511 772 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie: U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S832. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež: - posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, - uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, - zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a - uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 6.9.2017
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : KOPSTAV, s.r.o.
IČO : 45511772
Adresa : Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves 05201 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE
IČO :
Adresa : Rozvojová 2, Košice 04190 Slovenská republika
Názov : KOPSTAV, s.r.o.
IČO : 45511772
Adresa : Hutnícka 2713/10, Spišská Nová Ves 05201 Slovenská republika
Názov : Finančné riaditeľstvo SR-DÚ
IČO :
Adresa : , Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Marek Radačovský, JUDr.
IČO : 35553961
Adresa : Haviarska 8, Košice 04001 Slovenská republika