Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Datakabinet, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárov 6 / 0, 97101 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46100385
Obchodné meno správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Na hrebienku 40, 81102 Bratislava
Kotakt na správcu : 0911467776, rakba@dmpartner.sk
Spisová značka správcovského spisu : 40K/5/2017 S1496
Spisová značka súdneho spisu : 40K/5/2017
Druh podania : Iné zverejnenie

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca úpadcu Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO 46 100 385 oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu na adresu: Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca