Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • ZML001007
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vypracovanie a odovzdanie na adresu vyhlasovateľa do termínu určeného vo výzve žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: Obec Malá Hradná
Hodnota plnenia: 250
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: s DPH
Stav:
Zmluva: Čiastková zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Bánovská regionálna rozvojová agentúra
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Školská 31/22
Mesto: Bánovce nad Bebravou
IČO : 45746940
Štát: SR
Právna norma: iné
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Branislav
Priezvisko : Bernátek
Funkcia : riaditeľ
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Obec Malá Hradná
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: 150
Mesto: Malá Hradná
IČO : 00310719
Štát: SR
Právna norma: obec alebo mesto
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Mária
Priezvisko : Jandáková
Funkcia : starostka
Dátum uzavretia zmluvy : 25. 08. 2017
Deň súhlasu :
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Nie
Zaväzné znenie :