Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • R082802
Spisová značka: 36CbR/150/2014
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti MIRGAF, s.r.o., Hviezdoslavova 12, 911 01 Trenčín , IČO 36 339 971, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 15146/R, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2017
JUDr. Alena Bieliková,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : MIRGAF, s.r.o.
IČO :
Adresa : Hviezdoslavova 12, Trenčín 91101 Slovenská republika