Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1952
Obchodné meno správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Kotakt na správcu : 02/20759517, info@konkurzna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/77/2017/S1784
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/77/2017
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

 

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Miroslav Suchánek, nar. 08.09.1952, bytom Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.09.2017, sp. zn. 2Odk/77/2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 173/2017 zo dňa 11.09.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Miroslav Suchánek, born: 08.09.1952, residency at Petzvalova 8501/43B, 010 15 Žilina, our duty is to inform you, that the District Court in Žilina dated 04.09.2017, No. 2Odk/77/2017, and promulgated in the Commercial bulletin No. 173/2017 from 11.09.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina as the trustee of the bankrupt.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a sec. 1 let. a), b) a c) of the BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.

Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR).

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 of the BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 of the BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2 of the BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Žilina (District Court Žilina), with its registered seat Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 of the BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence of the BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the BRA).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 of the BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 of the BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. of the 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 of the BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 of the BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 of the BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 of the BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

 

Žilina, 12.09.2017

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee