Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : 0911033284, kica.michal@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2K/50/2016 S1555
Spisová značka súdneho spisu : 2K/50/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok, týmto na základe záväzného pokynu UniCredit Leasing Slovakia  a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978 ako príslušného orgánu, udeleného dňa 21.8.2017, sp. zn. 2K/50/2016, doručeného správcovi dňa 24.8.2017, vyhlasujem verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

I. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny samostatne, a to za každú hnuteľnú vec – nákladné vozidlo ako samostatnú súpisovú položku.

Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej  podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 32/2017 zo dňa 15.2.2017, a to pod súpisovou položkou č. 3 až č. 5 nasledovne:

3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN VF3GCWJUB96157331, EČ PK219EA, rok výroby - 2005, farba čierna, súpisová hodnota 1250,- €,

4. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250/DDMFC/CXL, kategória N1, VIN ZFA25000001533618, EČ PK410CM, rok výroby - 2009, farba biela, súpisová hodnota 5000,- €,

5. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.0 JTD 244/AAMFA/AX, kategória N1, VIN ZFA24400007579381, EČ PK566BT, rok výroby - 2005, farba biela, súpisová hodnota 750,- €,

II. Záväzná ponuka

Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO - dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – IČO a sídlo spoločnosti) a navrhovaná kúpna cena vyjadrená aj slovom.

Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa stanovuje pri každej hnuteľnej veci samostatne, a to:

3. hnuteľná vec: nákladné vozidlo PEUGEOT PARTNER FT 190C GCWJYB/./., kategória N1, VIN VF3GCWJUB96157331, EČ PK219EA, rok výroby - 2005, farba čierna, najnižšie podanie 910,- €,

4. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 3.0 JTD 17 H 250/DDMFC/CXL, kategória N1, VIN ZFA25000001533618, EČ PK410CM, rok výroby - 2009, farba biela, najnižšie podanie 2625,- €,

5. hnuteľná vec: nákladné vozidlo FIAT DUCATO 2.0 JTD 244/AAMFA/AX, kategória N1, VIN ZFA24400007579381, EČ PK566BT, rok výroby - 2005, farba biela, najnižšie podanie 375,- €,

III. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť uvedený nasledujúci text: "2K/50/2016 S 1555 - konkurz na majetok úpadcu Marek Kapičiak - súťaž na predaj hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

IV. Vyhodnotenie súťaže

Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu s dobou splatnosti kúpnej ceny nie dlhšou ako desať (10) dní.

Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo v určenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, správca účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše záznam, ktorý bezodkladne doručí príslušnému orgánu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného zamestnanca.

V. Skončenie súťaže

Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu alebo nezaplatil kúpnu cenu, a to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia kúpnej ceny správca. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.

VI. Ostatné podmienky

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.

VII. Kontakty

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kica@akmisik.sk. Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.

 

Mgr. Michal Kiča, správca