Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026735
Spisová značka: 6K/27/2017
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STREEDOS, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 434 178, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STREEDOS, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 434 178, uznesením zo dňa 24.07.2017, č. k. 6K/27/2017-117, zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: STREEDOS, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 434 178, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2017.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 11.9.2017
Mgr. Natália Ďurčová,
Dlžník
Názov : STREEDOS, s.r.o.
IČO : 46434178
Adresa : Kresánkova 7/B, Bratislava 84105 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : STREEDOS, s.r.o.
IČO : 46434178
Adresa : Kresánkova 7/B, Bratislava 84105 Slovenská republika