Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Brüll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1967
Obchodné meno správcu: Advisors k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Dolná 6, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : office@advisorsks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/164/2017 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/164/2017
Druh podania : Súpis oddelenej podstaty

 

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (veriteľ č. 6)

Zabezpečená pohľadávka č. 10

Poradie:  prvé

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 236, kat. územie Podkriváň, obec Podkriváň, okres Detva, a to:

POZEMKY:

LV č.

Kat. územie / obec

Štát

Spoluvl.

 podiel

Súpisová hodnota

v Eur

P.č.

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera

1.

201

Zastavané plochy a nádvoria

329

236

Podkriváň

SR

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

24.300,00 €

2.

202

Záhrady

342

 

STAVBY:

P.č.

Popis stavby

Súpisné číslo

Parc. číslo

1.

Rodinný dom

68

201

Ďalšie zabezpečovacie práva: -

 

 

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:                       12.09.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:       § 167h v spojení s § 167k ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

 

 

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty