Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026791
Spisová značka: 28K/10/2017
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Forro - Plast s.r.o., Pentelská 22/24, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 45 656 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26275/T, takto
Rozhodnutie: Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Forro - Plast s.r.o., Pentelská 22/24, 930 13 Trhová Hradská, IČO: 45 656 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26275/T, predbežného správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, Šaľa 927 01. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Autor
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.9.2017
JUDr. Vincent Szabó,
Dlžník
Názov : Forro-Plast
IČO : 45656819
Adresa : Pentelská 22/24, Trhová Hradská 93013 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Forro-Plast
IČO : 45656819
Adresa : Pentelská 22/24, Trhová Hradská 93013 Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Eva Timár Myjavcová, Mgr.
IČO : 42129443
Adresa : Kukučínova 50, Bratislava 83102 Slovenská republika