Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2017
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 18.9.2017
  • Značka:
  • K026978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Mato
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1992
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD.
Sídlo správcu: Holubyho 12, 04001 Košice
Kotakt na správcu : 0905454413, chapcakova@yahoo.com
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/43/2017 S1155
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/43/2017
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Andrej Mato, nar. 05.02.1992, bytom Vajkovce 152, 044 43 Vajkovce, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/43/2017 zo dňa 06.09.2017 v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č. 30OdK/43/2017 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, elektronicky e-mailom na: chapcakova@yahoo.com alebo telefonicky na č.: +42155-72 875 44.

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca